Vreau să devin client E.ON

Află care sunt paşii de urmat pentru racordarea la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale sau a energiei electrice şi care este procedura de transcriere a unui contract de furnizare.

Ai o casă nouă? Ai nevoie de încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale?

Care sunt paşii de parcurs până la încheierea contractului de furnizare gaze naturale

 • Obţinere acord de acces

  • depunerea documentelor necesare pentru extinderea de conductă/branşament nou însoţită de cererea tip pentru obţinerea acordului de acces
  • emiterea facturii pentru taxa de emitere acord de acces
  • dovada plăţii facturii pentru taxa de emitere acord de acces
  • eliberarea acordului de acces
 • Încheiere contract de racordare

  • completare cerere tip pentru încheierea contractului de racordare
  • emitere factură pentru taxa de racordare
  • dovada plăţii facturii pentru taxa de racordare
  • încheierea contractului de racordare
 • Proiectare şi execuţie instalaţie

  • obţinere avize necesare executării branşamentului
  • depunere documentaţie pentru aprobare executare branşament
  • depunere documentaţie după întocmirea şi avizarea proiectului pentru instalaţia de utilizare (prin intermediul unei firme autorizate ANRE)
  • executarea branşamentului şi a instalaţiei de utilizare
 • Recepţie instalaţie

  • recepţia lucrării şi semnarea procesului verbal de recepţie de către executant
  • solicitarea Operatorului de Distribuţie pentru punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare
  • punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se face împreună cu reprezentantul Operatorului de Distribuţie
  • întocmirea şi semnarea procesului verbal de recepţie
 • Încheiere contract de furnizare

  • completare cerere tip pentru încheiere contract de furnizare
  • semnare contract de furnizare
  • programare montare contor de măsurare

Documente necesare

 • Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare

  • Actul de identitate (persoane fizice); Actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari);
  • Cerere tip pentru obţinere acord de acces la sistemul de distribuţie
  • Act de proprietate sau orice alt înscris (contract de vânzare-cumpărare, act de moştenire, act de donaţie, act de închiriere legalizat, contract de comodat, contract de cesiune, extras de carte funciară - nu mai vechi de 30 de zile - sau adeverinţă eliberată de Primărie care atestă existenţa imobilului la adresa poştală şi însoţită de declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului pentru lipsa de înregistrare în CF a imobilului etc.) care atestă dreptul locativ asupra spaţiului pentru care se solicită acordul de acces.
  • Acordul proprietarului imobilului - dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau de cesiune, etc.
  • Acordul coproprietarilor - în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
  • Plan de situaţie vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru (după caz)
  • Plan de încadrare în zonă la scara 1:500 (după caz)
  • Acordul proprietarului conductei, dacă este altul decât Delgaz Grid S.A
  • Acordul proprietarului terenului afectat de traseul conductei + ridicare topo pentru terenul respectiv, în cazul extinderilor de conductă şi/sau instalaţii de racordare
  • Copie după cărţile tehnice ale aparatelor consumatoare de gaze naturale (după caz)
  • *Notă: Documentele se vor prezenta în original şi se vor depune în copie în 2 (două) exemplare.

Ai cumpărat/închiriat un apartament sau o casă?

Care sunt paşii de parcurs până la încheierea contractului de furnizare gaze naturale

 • Obţinere acord de acces

  • depunerea documentelor necesare pentru extinderea de conductă/branşament nou însoţită de cererea tip pentru obţinerea acordului de acces (disponibilă aici sau în Centrul de Relaţii Clienţi)
  • emiterea facturii pentru taxa de emitere acord de acces
  • dovada plăţii facturii pentru taxa de emitere acord de acces
  • eliberarea acordului de acces
 • Încheiere contract de furnizare

  • completare cerere tip pentru încheiere contract de furnizare (disponibilă aici sau în Centrul de Relaţii Clienţi)
  • semnare contract de furnizare

Documente necesare

 • Documente necesare pentru schimbare titular contract

  • Actul de identitate (persoane fizice); Actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari);
  • Cerere tip pentru obţinere acord de acces la sistemul de distribuţie
  • Act de proprietate sau orice alt înscris (contract de vânzare-cumpărare, act de moştenire, act de donaţie, act de închiriere legalizat, contract de comodat, contract de cesiune, extras de carte funciară - nu mai vechi de 30 de zile - sau adeverinţă eliberată de Primărie care atestă existenţa imobilului la adresa poştală şi însoţită de declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului pentru lipsa de înregistrare în CF a imobilului etc.) care atestă dreptul locativ asupra spaţiului pentru care se solicită acordul de acces.
  • Acordul proprietarului imobilului - dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau de cesiune, etc.
  • Acordul coproprietarilor - în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
  • Copie după cărţile tehnice ale aparatelor consumatoare de gaze naturale
  • Index contor citit la zi, necesar pentru emiterea facturii și plății acesteia.
  • *Notă: Documentele se vor prezenta în original şi se vor depune în copie în 2 (două) exemplare.

Ai o casă nouă? Ai nevoie de încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice?

Care sunt paşii de parcurs până la încheierea contractului de furnizare energie electrică

 • Obţinere aviz tehnic de racordare

  • depunerea documentelor necesare pentru racordarea locului nou de consum însoţită de cererea tip pentru obţinerea avizului tehnic de racordare
  • emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare
  • dovada plăţii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare
  • eliberarea avizului tehnic de racordare
 • Încheiere contract de racordare

  • completare cerere tip pentru încheierea contractului de racordare însoţită de o solicitare de încredinţare directă a lucrării şi de un deviz al lucrării întocmit de executantul lucrării ales (societatea selectată de client trebuie să fie autorizată de ANRE)
  • emitere factură pentru taxa de racordare
  • dovada plăţii facturii pentru taxa de racordare
  • încheierea contractului de racordare
  • Operatorul de Distribuţie şi executantul lucrării vor încheia un contract de execuţie
 • Proiectare şi execuţie instalaţie

  • obţinerea avizelor necesare executării racordării (certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie instalaţie nouă)
  • întocmirea proiectului pentru instalaţia de alimentare şi de utilizare
  • executarea lucrării prevăzute în soluţia stabilită prin avizul tehnic de racordare
 • Recepţie instalaţie

  • recepţia lucrării şi semnarea procesului verbal de recepţie de către executant
  • depunere la Operatorul de Distribuţie dosarul instalaţiei de alimentare
  • depunere la Operatorul de Distribuţie dosarul instalaţiei de utilizare
  • întocmirea şi semnarea procesului verbal de recepţie
 • Încheiere contract de furnizare

  • completare cerere tip pentru încheiere contract de furnizare
  • semnare contract de furnizare
  • programare montare contor de măsurare

Documente necesare

 • Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare

  • Actul de identitate (persoane fizice); Actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari);
  • Cerere încheiere contract de furnizare care conţine şi opţiunea privind tipul de tarif aplicat
  • Act de proprietate sau orice alt document care să ateste dreptul de proprietate asupra spaţiului (contract de vânzare-cumpărare, act de moştenire, act de donaţie, act de închiriere legalizat, contract de comodat, contract de cesiune etc.) sau adeverinţă eliberată de Primărie care atestă existenţa imobilului la adresa poştală şi însoţită de declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului pentru lipsa de înregistrare în CF a imobilului
  • Acordul proprietarului imobilului - dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau de cesiune
  • Acordul coproprietarilor - în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
  • Avizul tehnic/certificatul de racordare
  • Convenţia de exploatare (unde este cazul şi schema de alimentare impune)
  • Plata garanţiei (în cazul chiriaşilor/concesionarilor)
  • Comunicarea scrisă primită din partea Delgaz Grid S.A privind întrunirea condiţiilor tehnice de punere în funcţie a instalaţiei şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
 • Documente necesare pentru obţinerea avizului tehnic/certificatului de racordare

  • Cerere tipizată pentru emiterea avizului tehnic/certificatului de racordare
  • dovada achitării tarifului de emitere
  • chestionar pentru emiterea avizului tehnic/certificatului de racordare (dacă este cazul)
  • avizul tehnic/certificatul de racordare eliberat anterior (dacă este cazul)
  • autorizaţia de construcţie pentru imobilele nou construite sau în curs de construcţie (după caz)
  • actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă a terenului/ incintei/clădirii în care se constituie locul de consum pentru care se solicită avizul tehnic/certificatul de racordare. În cazul spaţiilor închiriate este necesar acordul proprietarului pentru execuţia de lucrări la instalaţiile electrice.
  • certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalaţia ce se realizează pe locul de consum/producere respectiv, în termen de valabilitate
  • plan de situaţie la scara 1:500 (1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă a acestuia, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţii care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de consum.
  • planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism (copie)
  • alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale

Ai cumpărat/închiriat un apartament sau o casă?

Care sunt paşii de parcurs pentru schimbarea titularului de contract

 • Obţinere aviz tehnic de racordare

  • depunerea documentelor necesare pentru racordarea locului nou de consum însoţită de cererea tip pentru obţinerea avizului tehnic de racordare
  • emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare
  • dovada plăţii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare
  • eliberarea avizului tehnic de racordare
 • Încheiere contract de furnizare

  • completare cerere tip pentru încheiere contract de furnizare
  • semnare contract de furnizare

Documente necesare

 • Documente necesare pentru schimbare titular contract

  • Actul de identitate (persoane fizice); Actul de constituire al asociaţiei (asociaţii de proprietari);
  • Cerere încheiere contract de furnizare care conţine şi opţiunea privind tipul de tarif aplicat
  • Act de proprietate sau orice alt document care să ateste dreptul de proprietate asupra spaţiului (contract de vânzare-cumpărare, act de moştenire, act de donaţie, act de închiriere legalizat, contract de comodat, contract de cesiune etc.) sau adeverinţă eliberată de Primărie care atestă existenţa imobilului la adresa poştală şi însoţită de declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului pentru lipsa de înregistrare în CF a imobilului
  • Acordul proprietarului imobilului - dacă se prezintă contract de închiriere, contract de comodat sau de cesiune
  • Acordul coproprietarilor - în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari
  • Avizul tehnic/certificatul de racordare
  • Convenţia de exploatare (unde este cazul şi schema de alimentare impune)
  • Plata garanţiei (în cazul chiriaşilor/concesionarilor)
  • Comunicarea scrisă primită din partea Delgaz Grid S.A privind întrunirea condiţiilor tehnice de punere în funcţie a instalaţiei şi încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

Informații schimbare furnizor

 • Cum pot schimba furnizorul de gaze naturale sau electricitate?

  Procesul de schimbare a furnizorului constă în rezilierea contractului cu actualul furnizor și încheierea contractului de furnizare cu E.ON Energie România, în urma negocierii şi stabilirii, de comun acord, a preţului şi a clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale sau electricitate, luând în considerare termenul de preaviz necesar denunţării unilaterale a contractului încheiat cu actualul furnizor. Pentru aceasta, toate facturile emise de către actualul furnizor vor trebui achitate. Distribuitorul împreună cu E.ON Energie România, noul furnizor, vor consemna apoi într-un proces verbal indexul contorului tău. Această citire şi consemnare va fi efectuată în ziua stabilită ca dată a schimbării furnizorului, respectiv în ziua în care E.ON Energie România începe să îți furnizeze gaze naturale sau electricitate. Procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe și nici întreruperea furnizării gazelor naturale ori a energiei electrice. Schimbarea furnizorului de gaze naturale sau electricitate înseamnă mai mult decât a cumpăra energie de la un alt furnizor aflat în piață, presupune de fapt trecerea de la un consum reglementat la un consum negociat.

 • De ce acte am nevoie pentru a schimba furnizorul de energie electrică?

  Vrei să îți schimbi furnizorul de energie actual cu E.ON Energie România? Suntem mai mult decât bucuroși să îți oferim tot suportul necesar. Ai nevoie doar de notificarea de schimbare a furnizorului completată cu datele personale.

 • Pot schimba furnizorul de energie electrică de mai multe ori?

  Da, procedura de schimbare a furnizorului îți permite să schimbi furnizorul de energie de mai multe ori. Ca orice client al pieței libere, ai libertate deplină, iar noi vom încerca să îți oferim cele mai bune servicii și produse care să satisfacă cât mai bine nevoile tale.

 • Cât durează să-mi schimb actualul furnizor cu E.ON Energie România?

  Conform reglementărilor ANRE în vigoare, este nevoie de 21 de zile pentru procedura de schimbare a furnizorului. Cele 21 de zile se calculează din momentul înregistrării notificării de către actualul tău furnizor. În acest interval, distribuitorul va încheia contractul de distribuție cu E.ON Energie România și se vor face toate demersurile pentru ca la finalul celor 21 de zile să primești gaze naturale/energie electrică de la noul furnizor.

connection image

Prețuri

Detalii cu privire la tarifele reglementate pentru gazele naturale şi energie electrică.

Vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii