Întrebări frecvente

Găseşte aici răspunsuri la întrebările tale legate de furnizarea gazelor naturale şi energiei electrice.

 • Când și cum se emite factura de energie electrică?

  Factura de energie electrică se emite la interval de două luni.

  Facturarea se realizeaza pe baza :

  • estimarilor pe baza conventiei de consum
  • a unui istoric de consum
  • a citirii indexurilor trimestrial
 • Care este termenul de plată a unei facturi de energie electrică?

  Clienţii beneficiari de serviciu universal sau de furnizare de ultimă instanţă au termenul de plată de 40 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a plăti penalităţi de întârziere.

  Clienţi care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate au termenul de plată de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, fără a plăti penalităţi de întârziere.

 • De ce noua factură de energie electrică conține două coduri de bare?

  Cele două coduri de bare fac referire la:

  • valoarea facturii curente (codul de bare aplicat în partea stângă-jos a facturii);
  • valoarea totală de plată (codul de bare aplicat în partea dreaptă-jos a facturii).

  Această valoare conține pe lângă valoarea facturii curente și sumele aferente facturilor restante sau a sumelor achitate în plus - dacă ai achitat mai mult decât valoarea facturilor transmise. Dacă nu există sume restante sau sume achitate în avans, atunci valoarea înscrisă în cele două coduri de bare va fi identică (la fel ca și codurile de bare).

  Noua factură respectă modelul impus de ANRE prin Ord. 88/2015. Modelul de factură este unic la nivel de FUI (Furnizor de Ultimă Instanță) pentru toți clienții finali cu contracte reglementate (casnici, noncasnici cu tarife SU și FUI).

 • Când se sistează furnizarea energiei electrice în caz de neplată?

  Sistarea furnizării energiei electrice se realizează dacă factura şi penalităţile datorate nu au fost achitate în termen de 56 de zile de la data emiterii (clienţii beneficiari de serviciu universal sau de furnizare de ultimă instanţă) sau în termen de 36 de zile de la data emiterii (clienţi care şi-au exercitat dreptul de eligibilitate).

 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  Reluarea furnizării energiei electrice se va efectua în maxim două zile lucrătoare, imediat următoare efectuării plăţii integrale a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de sistarea şi reluarea furnizării. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice, nu s-a efectuat plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice urmând ca sumele datorate să se recupereze conform dispoziţiilor legale în vigoare.

  Tarifele pentru deconectare-reconectare, ca urmare a neplăţii energiei electrice, se vor factura la efectuarea reconectării.

 • În ce situaţie se constituie garanţia pentru neplata facturii de energie electrică şi cum se calculează ea?

  În cazul clientului care a ajuns în condiţiile de sistare a furnizării energiei electrice pentru neplată, furnizorul poate condiţiona reluarea furnizării de constituirea unei garanţii. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioadă de facturare.

 • Ce se întâmplă cu sumele achitate în avans?

  Sumele achitate în avans de clienţi se reportează automat pe următoarea factură sau se pot restitui în baza unei solicitări scrise, însoţită de o copie după cartea de identitate şi un extras de cont, prin virarea în contul bancar al clientului.

 • De ce apare sold restant pe factura curentă dacă factura anterioară a fost achitată în termenul de scadenţă?

  Data generării facturii din sistemul informaţional este anterioară datei emiterii acesteia. Soldul restant apare pe factura curentă, dacă la data generării acesteia, plata nu a fost efectuată.

 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare din partea stângă-jos a facturii curente. Astfel se achită întregul sold debitor, incluzând factura curentă şi facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este accesezi online contul tău E.ON Myline sau să folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura. De asemenea, poţi să apelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.

 • Care este termenul în care se poate contesta o factură, de la primirea ei?

  În cazul în care consideri că valoarea facturii tale nu reprezintă realitatea și doreşti să contești respectiva factură, comunică furnizorului tău E.ON acest lucru, în termen de 30 zile de la primirea facturii. Furnizorul va analiza dacă este întemeiată contestaţia şi în termen de 5 zile de primirea contestaţiei, îți va fi comunicat rezultatul analizei.

 • Ce este componenta de piaţă concurenţială? (CPC)

  Componenta de piaţă concurenţială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.

  Componenta de piaţă concurenţială va fi distinct evidenţiată pe factură şi se aplică de data de 1 iulie 2013 pentru clienţii casnici şi de la data de 1 septembrie 2012 pentru clienţii noncasnici ce nu au uzat de eligibilitate. Aceasta este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 şi este avizată de ANRE.

  În factura clienţilor finali tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.

 • Ce reprezintă taxa de cogenerare?

  Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr. 9/2011 şi nr. 119/2013. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru clienţii săi.

  Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 24 din 22.06.2016 şi valabilă de la data de 01.07.2016, este de 0,01381 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

 • Ce sunt certificatele verzi?

  Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică. Acesta este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică, câştigurile din vânzarea acestora reprezentând o stimulare a producătorilor din surse regenerabile de energie. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, certificatele verzi fiind apoi facturate clienţilor de energie electrică.

  Temeiul legal care reglementează facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică clienţilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012.

  Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:

  • PCV = CotăCV x ValoareCV
  • CotăCV  = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
  • ValoareCV = valoarea medie ponderată al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată OPCOM în cele mai recente 3 luni de tranzacţionare şi publicată trimestrial pe www.opcom.ro.
 • De ce sunt incluse în factura de energie electrică taxele Radio/ TV şi ce categorii de persoane trebuie să plătească aceste taxe?

  Conform legii, toate persoanele fizice cu domiciliul în România care deţin receptoare radio şi/sau TV au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune. Această taxă lunară se plăteşte pe familie şi de către persoanele fizice care locuiesc singure. Sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radio şi/sau TV persoanele fizice care:

  1. nu deţin receptoare radio/TV (în acest caz se depune o declaraţie pe propria răspundere de nedeţinere a receptorului radio care se actualizează obligatoriu anual)
  2. deţin receptoare radio/TV, dar:
  • a) se încadrează în categoria persoanelor scutite în baza unor legi speciale (în acest caz se depun formularele tipizate împreună cu o copie a actului doveditor);
  • b) deţin două sau mai multe locuinţe în proprietate (în condiţiile în care plătesc pentru una din locuinţe iar în celelalte nu locuiesc alte familii sau persoane singure), în baza documentelor doveditoare ce atestă încadrarea în condiţiile de scutire.
 • De ce se plăteşte taxa TV dacă există abonament la cablul TV?

  Conform legii audiovizualului, societăţile de televiziune prin cablu au obligaţia să includă în grila lor de programe şi să transmită programele Societăţii Române de Televiziune. Societatea Română de Televiziune nu are legături de natură financiară cu nici o societate de televiziune prin cablu, în sensul că acestea ar vira către Societatea Română de Televiziune o cotă parte din încasările provenite din sumele achitate de către abonaţii lor. Plata abonamentului la o societate de televiziune prin cablu nu exonerează de îndeplinirea obligaţiei legale de plată a taxei pentru serviciul public de televiziune.

 • Care este cuantumul lunar al taxelor radio și TV?

  Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de televiziune

  • pentru persoanele fizice: 4 lei
  • pentru persoanele juridice care nu au salariați: 4 lei
  • pentru persoanele juridice care intră sub incidența dispozițiilor OG 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea 111/2003, cu modificările ulterioare: 15 lei
  • pentru persoane juridice: - societăți turistice (pentru unitățile cu activitate sezonieră, se percepe taxa numai pentru perioada de funcționare): 7,7 lei/cameră
  • pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele, agenţiile si reprezentantele lor, sucursalele și reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine: 50 lei

  Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune:

  • pentru persoanele fizice: 2,5 lei
  • pentru persoanele juridice care nu au salariați: 2,5 lei
  • pentru persoanele juridice care intră sub incidența dispozițiilor OG 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea 111/2003, cu modificările ulterioare: 10 lei
  • pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele, agenţiile si reprezentanţele lor, sucursalele și reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine: 30 lei
 • Ce este acciza şi cum se calculează?

  Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către clienţi se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică.

  Conform normelor metodologice de aplicare ale art.162 din Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, acciza pentru electricitate se calculează astfel:

  A = Q * K * R,

  unde:

  • A= valoarea accizei
  • Q= cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh
  • K= acciza unitară prevăzută la pct.18 din anexa nr.1 la titlul VII- Accize din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  • R= cursul de schimb leu/euro
 • Care sunt drepturile clientului final de energie electrică?

  • să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
  • să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau să beneficieze de serviciul universal, în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE;
  • să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
  • să primească toate datele pertinente privind consumul;
  • să beneficieze de mai multe modalităţi de plată;
  • să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor
  • să supună soluţionării autorităţii competente divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice;
  • să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică;
  • să schimbe furnizorul în mod gratuit;
  • să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
  • de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale;
  • orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile
 • Care sunt obligaţiile clientului final de energie electrică

  • să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
  • să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
  • să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului;
  • să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora;
  • orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile

   

   

   

 • Când și cum se emite factura de gaze naturale?

  Lunar, la o dată corespunzătoare procedurii de emitere etapizată a facturilor de gaze naturale.

  Facturarea se realizează:

  • pe baza cantităților lunare estimate prin programul de consum prevăzut în contractul de furnizare sau
  • pe baza autocitirii contorului în cazul clienților care au optat pentru acest serviciu
  • o data la 3 luni pe baza citirii contoarelor de gaze naturale realizata de catre personalul autorizat E.ON, fiecare citire fiind urmata de emiterea facturii de citire
 • Care este termenul de plată al unei facturi?

  Plata facturii se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depăşirea acestui termen are drept consecinţă sistarea furnizării gazelor naturale (începând cu a 36-a zi) şi perceperea penalităţilor de întârziere, conform condiţiilor contractuale, începând cu a 31-a zi de la data emiterii.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este să:

  • accesezi online contul tău E.ON Myline
  • folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura
  • apelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.
 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  • a) Sistarea furnizării de gaze naturale pentru neplata facturii se realizează începând cu a 36-a zi de la data emiterii acesteia, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.
  • b) Tarifele pentru reconectare ca urmare a neplăţii se regăsesc în factura de consum gaze naturale. Rezilierea contractului de gaze naturale se face începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.
 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare aflat în partea stângă jos a facturii curente. Astfel se achită întregul sold debitor, incluzând factura curentă şi facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce reprezintă factura de reîncadrare?

  Factura de reîncadrare se emite în cazul în care consumul anual înregistrat de clientul final este mai mare sau mai mic decât categoria de consum din care face parte. La finalul perioadei calendaristice se va emite o factură de reîncadrare la tariful aferent categoriei corespunzătoare de consum.

  Clienţii racordaţi la sistemul de distribuţie a gazelor naturale sunt clasificați în funcție de următoarele categorii de consum, conform reglementărilor în vigoare:

  • B1. consumatori finali cu un consum anual de până la 23,25 MWh (23.250 kWh)
  • B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh (23.260 kWh și 116.280 kWh)
  • B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh (116.290 kWh și 1.162.780 kWh)
  • B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh și 11.627.780 kWh)
  • B5. consumatori finali cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh (11.627.790 kWh și 116.277.790 kWh)
  • B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh (116.277.790 kWh)